Здобута кваліфікація магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

  • Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
  • Галузь знань – 07 Управління та адміністрування
  • Спеціальність – 071 Облік і оподаткування
  • Спеціалізація – 0100 Облік і оподаткування
  • Кваліфікація – Маґістр з обліку та оподаткування