Профіль спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (магістр, 1 рік, 5 місяців)

Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Національний університет «Львівська політехніка»
Повна назва кваліфікації мовою оригіналу Маґістр за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Master (Master of Science in Management and Administration або Master of Management and Administration) of Accounting and Taxation

Офіційна назва освітньої програми Облік і оподаткування (Accounting and Taxation)
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом маґістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки
Наявність акредитації Акредитована Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови Рівень вищої освіти: бакалавр
Мова(и) викладання Українська мова
Основні поняття та їх визначення У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

Мета освітньої програми

 Надати поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички за спеціальністю «Облік і оподаткування», загальні засади методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у сфері обліку, аудиту, аналізу та оподаткування

Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність) Управління і адміністрування: облік і оподаткування (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: цикл професійної та практичної підготовки : дисципліни за вибором студента (3 : 71 : 26))
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю, облік і аудит в управлінні банками, облік і аудит діяльності бюджетних установ, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта та професійна підготовка в області обліку і оподаткування з акцентом на здатності здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність

Ключові слова: облік, контроль, аудит, аналіз, оподаткування

Особливості програми Спеціалізована підготовка фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» для вирішення прикладних задач та наукової діяльності у предметній сфері знань

Здатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: головний бухгалтер, головний ревізор, фінансовий директор, державний податковий інспектор, аналітик, аудитор, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник
Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK (докторські програми в туризмі, управлінні та адмініструванні, підприємництві)

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, контрольні заходи, практика, підготовка маґістерської кваліфікаційної роботи
Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, захист маґістерської кваліфікаційної роботи

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІНТ)

Здатність ефективно вирішувати складні задачі в сфері обліку та оподаткування з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик та формування потенціалу особистого наукового й фахового вдосконалення в руслі глобальних тенденцій розвитку європейських та світових цінностей