Профіль спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (бакалавр, 4 роки)

Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Національний університет «Львівська політехніка»
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Ступінь, що присвоюється Бакалавр
Галузь знань 07 – Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Офіційна назва освітньо-професійної програми Облік і оподаткування (Accounting and taxation)
Обмеження щодо форм навчання Обмеження відсутні
Освітня кваліфікація Бакалавр обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі
  • Ступінь вищої освіти – Бакалавр
  • Спеціальність – 071 ‒ Облік і оподаткування
  • Освітня програма – Облік і оподаткування
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 4 роки.

Обсяг освітньої програми бакалавра:

  • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Мінімум 50% обсягу освітньої програми виділяється для забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю визначених Стандартом вищої освіти.

Опис предметної області Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб’єктів господарювання і їх оподаткування;

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Придатність до працевлаштування Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аналітик, консультант з податків і зборів, економічний радник, аудитор
Наявність акредитації Акредитована Міністерством освіти України
Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Передумови Повна загальна середня освіта
Мова(и) викладання Українська мова
Основні поняття та їх визначення У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»
Викладання та навчання Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, контрольні заходи, практика, підготовка бакалаврської роботи.
Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, захист бакалаврської роботи.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність(ІНТ) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю