Опис спеціальності 015

899
Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Національний університет “Львівська політехніка”
Повна назва академічної кваліфікації мовою оригіналу Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією облік і оподаткування
Повна назва професійної кваліфікації мовою оригіналу Викладач обліково-економічних дисциплін
Офіційна назва освітньої програми Професійна освіта (Облік і оподаткування)
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки
Наявність акредитації Акредитована
Цикл/рівень НРК України – 6 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Передумови Повна загальна середня освіта
Мова(и) викладання Українська мова
Основні поняття та їх визначення У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
Мета освітньої програми

Надати  теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю “Професійна освіта (Облік і оподаткування)” та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією. Формування загальних і професійних компетентностей, необхідних подальшої професійної діяльності за спеціальність професійна освіта за спеціалізацією облік і оподаткування.

Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Освіта: Професійна освіта (Облік і оподаткування)
Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма ґрунтується на досягненнях педагогічної науки, зокрема професійної освіти.  Спрямована на розвиток  теоретичної та методико-прикладної бази професійної освіти та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна  кар’єра з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку професійної освіти, що поглиблює фаховий рівень з методики професійної освіти у сфері обліку та оподаткування  і забезпечує підґрунтя для подальшої ефективної педагогічної діяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері професійної освіти з обліку та оподаткування.

Ключові слова: освіта, професійна освіта, освітня діяльність, професійне навчання, викладач обліково-економічних дисциплін.

Особливості та відмінності Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з професійної освіти, що формує актуалізовану прикладну практико-орієнтовану базу для педагогічної діяльності у сфері обліку та оподаткування
Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Випускник може працювати фахівцем в галузі освіти:

педагог професійного навчання, викладач обліково-економічних дисциплін, викладач-стажист, викладач професійно-технічного навчального закладу, методист заочних шкіл і відділень, вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист з економічної освіти, інструктор виробничого навчання, керівник виробничої практики, майстер навчального центру, старший лаборант з навчального процесу

Подальше навчання Магістерські програми у галузі освіти, зокрема професійної освіти (за спеціалізаціями), міждисциплінарні програми, магістерські програми  в управлінні та адмініструванні (Облік і оподаткування)
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, контрольні заходи, педагогічний практикум, практика, підготовка бакалаврської роботи.
Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, захист бакалаврської роботи.
Програмні компетентності
Інтегральна компетентність (ІНТ)

Здатність розв’язувати  складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в обліково-економічній сфері під час професійної діяльності у галузі професійної освіти, що пов’язані із застосуванням теорії та методики професійного навчання і виховання, відбором засобів навчання та виховання з урахуванням вимог сучасної освіти та ринку праці і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.